کیسه زباله پیلگون سایز متوسط - ستاره کالا
کیسه زباله پیلگون سایز متوسط - ستاره کالا
کیسه زباله پیلگون سایز متوسط - ستاره کالا
کیسه زباله پیلگون سایز متوسط - ستاره کالا
کیسه زباله پیلگون سایز متوسط - ستاره کالا
کیسه زباله پیلگون سایز متوسط - ستاره کالا

کیسه زباله پیلگون سایز متوسط حاوی 42 عدد کیسه زباله به ابعاد 75 × 55 می باشد