سوپ گوجه Knorr - ستاره کالا

سوپ گوجه کنور

این سوپ نیمه آماده را کافیست با آب داغ ترکیب کنید تا آماده شود.