سوپ مرغ Knorr -ستاره کالا

سوپ مرغ کنور

این سوپ نیمه آماده را کافیست با آب داغ ترکیب کنید تا آماده شود.