سوپ قارچ Knorr - ستاره کالا

سوپ قارچ KnorrKnorr mushroom soup


سوپ قارچ کنور

این سوپ نیمه آماده را کافیست با آب داغ ترکیب کنید تا آماده شود.