سوپ عدسی Knorr - ستاره کالا

سوپ عدسی KnorrKnorr lens soup


سوپ عدسی کنور

این سوپ نیمه آماده را کافیست با آب داغ ترکیب کنید تا آماده شود.